Bestemmingsplannen, parkeernormen en de tram

29 Augustus 2016

Aan beide kanten van het nieuwe Stationsplein komen gebouwen: het Noordgebouw en Het Platform (Zuidgebouw). De Raad van State heeft eind juli 'tussenuitspraken' gedaan op de beroepen die zijn ingediend tegen de bestemmingsplannen "Noordgebouw, Stationsgebied" en "Zuidgebouw, Stationsgebied".
Een tussenuitspraak betekent eigenlijk; ‘we geven u nog wat huiswerk mee’.

Dit betekent dat er gebreken zijn geconstateerd in de besluiten tot vaststelling van beide bestemmingsplannen en dat de gemeente de gelegenheid wordt geboden deze gebreken te herstellen.

Na deze uitspraak zijn door twee leden van de gemeenteraad, de heren Koning (D66) en Van Schie (VVD), schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De antwoorden op deze vragen zijn maandag 29 augustus verstuurd en hier te lezen.

Uithoflijn

Om op tijd te kunnen starten met de bouw aanleg van het tram- en busstation heeft de gemeente een verzoek ingediend bij de Raad van State om de schorsing van het bestemmingsplan Zuidgebouw (Het Platform) deels op te heffen. Het gaat uitsluitend om het deel dat betrekking heeft op het tram- en busstation. In september komt hier meer duidelijkheid over.