Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein naar de raad

4 Juli 2017

Zeventig zienswijzen (inspraakreacties) zijn ingediend op de plannen voor een groter centrum van Utrecht, zoals deze zijn beschreven in de omgevingsvisie Beurskwartier-Lombokplein. Naast kritische reacties is er ook waardering voor de hoogstedelijke benadering van het plan en voor het proces. Meteen doorklikken naar de Omgevingsvisie die naar de raad is gestuurd .

Wijzigingen
Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de plannen op enkele punten aangepast. De belangrijkste ervan betreft het woongebouw aan de Leidse Rijn ten noordoosten van de Leidse Poort (Lombokplein). De hoogte van dit gebouw is verlaagd van 70 meter naar maximaal 45 meter. Niet alle zienswijzen hebben tot een aanpassing van de plannen geleid, bijvoorbeeld omdat ze niet aansluiten bij de vastgestelde uitgangspunten van de raad om een hoogstedelijk en compact nieuw centrumgebied te realiseren. Dit is onder meer het geval bij de bezwaren van verschillende bewoners van de Croeselaan tegen de aankoop en gedeeltelijke sloop van hun woningen om plaats te maken voor een park en inpassing in de plannen met een andere functie.

Op de bij de Omgevingsvisie horende MilieuEffectRapportage (MER) zijn geen directe zienswijzen binnengekomen.

Raad besluit in september
Het college heeft de aangepaste omgevingsvisie en MER voor vaststelling naar de raad gestuurd, samen met het overzicht van alle ingediende zienswijzen en de antwoorden van het college. De indieners van de zienswijzen krijgen hierover bericht. In september neemt de raad volgens de geldende procedures een besluit over de plannen. Het persbericht van gemeente Utrecht lees je hier.