Inloopavond Bestemmingsplan Noordgebouw

27 Mei 2015

Het gebied waar eerder het taxiplatform en het stadsbusstation lagen, tussen het spoor en Hoog Catharijne, wordt herontwikkeld. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt.

Dit plan maakt het mogelijk om op deze locatie te bouwen aan het Noordgebouw; een multifunctioneel gebouw dat plaats biedt aan detailhandel, kantoren, wonen, horeca en hotel. Dit bestemmingsplan is opgesteld door de gemeente Utrecht en het ontwikkelconsortium van het Noordgebouw en ligt nu ter inzage.

Inloopavond woensdag 27 mei 2015

De gemeente Utrecht organiseert een inloopavond op woensdag 27 mei 2015. U bent van harte welkom tussen 18.30 - 20.30 uur in het Infocentrum Stationsgebied, in de hal van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. Tijdens deze avond liggen het bestemmingsplan en de onderzoeksrapporten ter inzage en kunt u uw vragen stellen aan de makers van dit plan.

Bestemmingsplanprocedure

Het ‘ontwerpbestemmingsplan Noordgebouw’ ligt met ingang van donderdag 8 mei 2015 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 18 juni 2015, ter inzage.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

1. via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl;

2. via http://www.utrecht.nl/bestemmingsplannen/noordgebouw-stationsgebied-ontwerp/ (hier zijn ook de onderzoeksrapporten raadpleegbaar).

Een papieren versie, inclusief de onderzoeksrapporten, ligt ter inzage bij:

Balie Bouwen Wonen en Ondernemen

Stadskantoor, Stadsplateau 1, geopend van maandag tot en met vrijdag (zonder afspraak) van 9.00 tot 17.00 uur.

Indienen van een zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, afdeling Gebiedsontwikkeling

Ter attentie van de heer drs. ing. R.W.C. Crusio

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Noordgebouw, Stationsgebied.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030 - 286 02 78) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van de terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Planning werkzaamheden

Naar verwachting starten de werkzaamheden aan het Noordgebouw medio 2016. Begin 2018 moeten het gebouw en het omliggende plein klaar zijn.