Ontwikkelovereenkomst Jaarbeurs en gemeente Utrecht gereed

3 December 2015

Het bestuur van Jaarbeurs en het college van Utrecht hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein. Hiermee geven zij invulling aan de gezamenlijke ambitie om het stadscentrum aan de westkant van het station uit te breiden en te verduurzamen. De ontwikkelovereenkomst wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de definitieve ondertekening door Jaarbeurs en gemeente is verder omzetting van erfpachtrechten en ruiling van grondposities nodig, deze worden ook voorgelegd aan de gemeenteraad.

Jaarbeurs gaat haar activiteiten op een kleiner gebied concentreren. Hierdoor komt er acht hectare ontwikkelingsgebied vrij vlakbij het station. Dit gebied krijgt door middel van een ‘Healthy Urban Boost’ een gezond en duurzaam verstedelijkt karakter. Het nieuwe centrum van Utrecht wordt aantrekkelijker: tussen beurshallen en stadscentrum wordt een hoogwaardige wandelroute aangelegd met groenvoorzieningen. Langs de route tussen de Jaarbeurs en het nieuwe centrum komen diverse recreatieve, culturele en commerciële attracties. De nu gemaakte afspraken maken het voor Jaarbeurs mogelijk het complex de komende 10 jaar te transformeren en te verduurzamen. Omdat het parkeerterrein van de Jaarbeurs wordt geconcentreerd aan de overzijde van het Merwedekanaal, kan het verkeer richting Jaarbeurs het parkeerterrein makkelijker bereiken. Van daaruit kunnen bezoekers zowel naar de Jaarbeurs als naar andere delen van het centrum gaan.

Ontwikkeling hotel en woningen

Vooruitlopend op de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein heeft de gemeente onlangs overeenstemming bereikt met Amrâth Hôtels over de ontwikkeling van een hotel met daarboven appartementen op de Kop van het Jaarbeursterrein. De afspraken hebben een voorlopig karakter, omdat ze afhankelijk zijn van de definitieve ontwikkelovereenkomst Jaarbeurs die nu is voorgelegd aan de raad. De afspraken met Amrâth Hôtels zijn gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad.

Afspraken vastleggen in contracten

Voor de uitvoering van de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is omzetting van erfpachtrechten en ruiling van grondposities noodzakelijk. De voorstellen hierover worden nu aan de raad voorgelegd. Daarnaast wordt de raad om advies gevraagd over de ontwikkelovereenkomst waarin de afspraken tussen Jaarbeurs en gemeente zijn vastgelegd. Na besluitvorming door de raad neemt het College een definitief besluit over de ontwikkelovereenkomst en kan tot ondertekening van het contract worden overgegaan. Naar verwachting is de besluitvorming in het eerste kwartaal van 2016 afgerond.